Published by : Admin

ಹೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

By : -

ಹೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ್ ಲಹೊ ಶ್ರೀಚರಣೇ| ತುಮಿ ಕಾಮಾರ್ ಪುಕೂರೇ ಗದಾಧರ್ ನಾಮ್ ನಿಯೇಛಿಲೊ ಜನ್ಮಗ್ರಹಣೇ|| ಪಿತಾ ಕ್ಷುದಿರಾಮ್ ಮಾತಾ ಚಂದ್ರಮಣೀ ತವ ವಯಸ್ ತಖೊನ್ ಏಕಾದಶ ಜಾನಿ| ಖೇಲಿತೇ ಖೇಲಿತೇ ಹಾರಾಲೇ ಚೇತನ್ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಯೋತಿ ದರಶನೇ|| ತುಮಿ ಥಾಕಿಲೇ ನಾ ಘರೇ ಭಾಗೀರಥೀರ್ ತೀರೇ ಆಶಿಲೇ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರೇ ಅಶ್ರು ನಯನೇ ಮಾ ಮಾ ಮಾ ಬೋಲೇ ಡಾಕಿಲೇ| ಭವತಾರಿಣಿ ಮಾರ್ ಮಂದಿರೇ ದೇಖಾ ಪೇಲೇ ಮಾರ್ ಶ್ರೀಚರಣ್ ಸಾಧಿ ಪಂಚವಟಿತೇ ಲಭಿಲೇ ಸಮಾಧಿ […]

READ MORE